Vedtægter for Danmarks Kulturarvs Forening.

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Danmarks Kulturarvs Forening.
Foreningen har hovedsæde i Viborg.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at fremme forståelse og bevaring af Danmarks jordfaste kulturarv gennem aktivt bevarings- og formidlingsarbejde, samt arbejde for at gøre de kulturhistoriske elementer tilgængelige og forståelige for publikum i den udstrækning hensynet til monumenternes bevarelse tillader. Endvidere skal foreningen fremme udbredelse af kendskab til væsentlige historiske traditioner og driftsformer.

Stk. 2. Kulturarv tolkes bredt, men samtidig konkret. Hovedsigtet er at fremme befolkningens generelle viden om elementerne i Danmarks kulturarv, og derved skabe respekt og interesse for bevaring af disse elementer.

Som eksempler kan nævnes:

Fremme af bevaring, pleje og adgang til fredede fortidsminder.

Landsdækkende IT – baseret guide over seværdige og tilgængelige fortidsminder

Landsdækkende oversigt over aktuelle relevante mneudstillinger/særudstillinger m.v. på foreningens hjemmeside.

Arbejde for at kulturrelateret lovgivning har et højt beskyttelsesniveau, og at reglerne håndhæves og administreres konsekvent og homogent.

Målrettet formidling og oplysningsvirksomhed f.eks. på foreningens hjemmeside, ved foredrag og kurser, samt ved indflydelse på udarbejdelse af undervisnings- og informationsmateriale på alle generelle uddannelser og uddannelser med sigte på arealforvaltning.

§ 3. Medlemmer

Alle kan være medlem af foreningen .

Museer, lokalarkiver og andre organisationer/virksomheder kan optages som medlem efter særlige regler, som fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Medlemmer der modarbejder foreningens formål kan ekskluderes af bestyrelsen. Eksklusion kan forlanges prøvet ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Udover almindeligt medlemskab kan man vælge at deltage i særlige ordninger, f.eks.: Sponsorater, økonomisk eller praktisk støtte til aktiviteter, projekter eller fortidsminder.

Stk. 4. Kun personlige medlemmer kan indvælges i foreningens styrende organer.

Stk. 5. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen

§ 4. Organisation og generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse, med ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til varetagelse af den daglige drift, samt øvrigt personale.

Stk. 2. Bestyrelsen består af tre personer. Heraf er et medlem af bestyrelsen på valg hvert tredje år. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en sekretær. Bestyrelsen kan vælge at lade sig supplere med underudvalg efter behov.

Stk. 3. Udgår et bestyrelsesmedlem i utide, supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5 . Der afholdes generalforsamling en gang årligt, inden udgangen af maj måned. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside. Forslag, herunder opstilling af kandidater, til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, hvorefter de offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Stk. 6. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stk. 7. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal minimum omfatte:

Valg af dirigent.

Valg af referent.

Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,

Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.

Fastsættelse af kontingent.

Behandling af indkomne forslag.(kan være ingen)

Valg til bestyrelsen. (de år det er aktuelt)

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Eventuelt

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst ¼ af de registrerede medlemmer eller mindst 150 medlemmer, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skriftligt har forlangt det, eller når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med de samme varsler som en ordinær generalforsamling. Der kan ikke fremsættes yderligere forslag til behandling på en ekstraordinær generalforsamling

§ 6. Administration

Bestyrelsen kan ansætte/afskedige en forretningsfører.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder stillingsbeskrivelse for forretningsføreren.

Stk. 3. Forretningsføreren udarbejder stillingsbeskrivelse for personale.

Stk. 4. Bestyrelsen ansætter/afskediger øvrigt personale efter indstilling fra forretningsføreren.

§ 7. Tegningsregler

Formanden tegner foreningen i foreningspolitiske anliggender.

Forretningsføreren tegner foreningen i forretningsmæssige anliggender.

§ 8. Budget og regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Stk. 3. Der kan ikke indgås økonomisk forpligtende aftaler der overstiger de til enhver tid værende aktiver i foreningen.

Stk. 4. Foreningens aktiviteter kan støttes med frivillige bidrag eller ydelser fra fonde, medlemmer, offentlige myndigheder og lignende – lokalt såvel som regionalt og nationalt.

§ 9. Vedtægtsændringer

Forslag til ændring af foreningens vedtægter behandles på generalforsamlingen. Ændring af foreningens vedtægter kræver vedtagelse af mindst 2/3 af samtlige medlemmer, eller almindeligt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger/ ekstraordinære generalforsamlinger. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før den ordinære generalforsamling.

§ 10. Opløsning

Forslag til foreningens opløsning skal vedtages af mindst 5/6 af samtlige medlemmer, eller med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum.

Stk.2. I tilfælde af foreningens opløsning træffer det ministerium hvorunder kulturbeskyttelse henhører, afgørelse om anvendelse af foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 5. december 2006.