Om Danmarks Kulturarvs Forening

Danmarks Kulturarvs Forening er stiftet i december 2006. Foreningen har til formål at fremme bevaring og formidling af Danmarks jordfaste kulturarv, samt gøre de kulturhistoriske elementer tilgængelige for publikum.

Den første store og højt prioriterede opgave for foreningen, er at udvide www.fortidsmindeguide.dk til at dække hele landet, og dermed vise vej til de mest seværdige fortidsminder i Danmark.

Ved foreningens start var der 65 fortidsminder fra det tidligere Århus Amt i guiden, og der arbejdes nu aktivt på at gøre guiden helt landsdækkende. Det er her i marts 2021 lykkedes at nå op på over 270 lokaliteter, og der er flere på vej. På flere af lokaliteterne er der mere end ét fortidsminde.

Fortidsmindeguiden er hermed nu den mest omfattende digitale geografiske oversigt over seværdige fortidsminder i Danmark.

Indtil 2007 har amterne haft opgaven med tilsyn og pleje af privatejede fredede fortidsminder. Fra 2007 er disse opgaver delt mellem Kulturstyrelsen, udvalgte museer og alle de nye kommuner. Fortidsminder på statsjord plejes af staten.

Danmarks Kulturarvs Forening ser en stor opgave i at fremme bevaring af fortidsminderne ved at opmuntre kommunerne og staten til at fortsætte og om muligt udvide pleje og formidling af fortidsminderne og den vigtige danske kulturarv de repræsenterer.

Når vi er kommet godt i gang med ovenstående, vil vi tage fat på flere af de opgaver der er i vores program.

Vil du støtte dette vigtige arbejde opfordrer vi dig til at melde dig ind i foreningen. Et medlemskab for 2021 koster kun 195,- kr. og er du studerende eller pensionist slipper du med kun 95,- kr.

Ønsker du at blive medlem, kan det ske pr. telefon, pr mail, eller se under>> Om foreningen>> bliv medlem.

På Danmarks Kulturarvs Forenings vegne

Jørgen Mejlsø, formand

Foreningens privatlivspolitik
Privatlivspolitik for Danmarks Kulturarvs Forening.

Seneste ændring i privatlivspolitikken d25.05.2018

Dataansvar: Danmarks Kulturarvs Forening

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Danmarks Kulturarvs Forening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Jørgen Mejlsø (dataansvarlig)

Adresse: Vesterheden 87, 8800 Viborg

Danmarks Kulturarvs Forening CVR: 30661249

Telefonnr.: 20809210

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website Danmarks Kulturarvs Forening: kulturarvsforening.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger[1]:

1) Medlemsoplysninger:

- Almindelige personoplysninger:

o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse.

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: Ingen

 

2) Oplysninger om ansatte og frivillige hjælpere:

- Almindelige personoplysninger:

o Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

o Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

o Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: CPR-nummer

Her indsamler vi oplysninger fra:

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

· Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

· At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

· Behandling efter lovkrav

· Behandling med samtykke

 

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

· Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

· Som led i foreningens aktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

· Opfyldelse af lovkrav.

· Levering af varer og ydelser

· Administration af din relation til os

 

2) Formål med behandling af oplysninger på ansatte og frivillige hjælpere:

· Håndtering af ansatte og frivilliges hverv og pligter i foreningen

· Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

· Opfyldelse af lovkrav

· Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

· Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

· Udøvelse af foreningsaktiviteter.

· Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.

· Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

· Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter.

· Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.

· Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.

· Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysning om medlemmer uden dit samtykke.

Der sker videregivelse af oplysninger om ansatte i relevant omfang om løn m.v.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ansat eller frivillig medhjælper:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

· Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen.

Frivillige medhjælpere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

· Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen

Ansatte:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

· Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

· Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ansatte og frivillige medhjælpere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

• Retten til indsigt i egne personoplysninger

• Retten til berigtigelse

• Retten til sletning

• Retten til begrænsning af behandling

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Bilaget er udarbejdet af Danmarks Kulturarvs Forening

Maj 2018.

 

Danmarks Kulturarvs Forening - Vesterheden 87 - 8800 Viborg
Tlf: 20 80 92 10 - jm@kulturarvsforening.dk

Privatlivspolitk | Cookiepolitik