Nyheder

Temadag om fortidsminder UDSAT til senere !

Generalforsamling UDSAT til senere !

 

              

 

Advarsel

Se advarsel om manglende kommunikation i højre kolonne. 

              

 

Opdateret folder "Værn om fortidsminderne"

Nye fortidsminder: Fortidsmindeguiden indeholder nu over 250 fortidsminder fordelt på det meste af landet - og flere følger!

 

Temadag om fortidsminder UDSAT til senere

 

Temadag om Skovens hemmeligheder

 

  

Sted:      

Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (Beder Gartnerskole)     

Damgårds Allé 5

8330 Beder

Deltagere:           

Indbydelsen henvender sig til alle der arbejder med pleje af fortidsminder, enten ude i praksis, eller mere administrativt, samt alle der arbejder som naturplejer eller skovarbejder og som færdes på arealer med fortidsminder.

 

Tilmelding:                 

Til Kulturarvsforening@gmail.com, eller 2080 9210 senest d. 20.3.2020 Begrænset deltagerantal, efter først til mølle.

 

Formål

 

At sætte fokus på de mest sårbare fortidsminder i skoven. Det gælder både røser, terrassekanter, højryggede agre, hulveje og skovdiger m.m. som stort set kun er bevaret i skoven. De skal så vidt muligt beskyttes mod ødelæggelse fra såvel skovdrift som mountainbikes og andre ødelæggende aktiviteter.

 

Et andet vigtigt mål er at deltagerne får mulighed for at netværke.

 

Dagens emner er:         

 

1.    Hvordan finder vi de fortidsminder der er svære at få øje på i skovene, og hvad gør vi når vi finder dem? F.eks. røser. Få svarene i dag!

 

2.    Pleje af fortidsminder. Gode og dårlige eksempler!

 

Form:

Indendørs præsentation, udendørs ekskursion, spisning under aktuel vejrsituation, erfaringsudveksling og indendørs afslutning.

 

Påklædning:

Passende til både indendørs og udendørs.

 

Dagens program:

Kl.   9.30 Ankomst og kaffe m. rundstykke.

Kl. 10.00 Velkomst

Kl. 10.15 Kort præsentation af de forholdsvis sjældne og undselige fortidsminder i skovene. Hvordan spotter vi dem, og hvad gør vi så for at beskytte dem fremover.

Kl. 11.00 Afgang til besigtigelse af en række eksempler på ovenfor nævnte fortidsminder. Samkørsel i så få biler som muligt.

Spisning et passende sted omkring kl. 12.30

Kl. 14.00 Opsamling på dagens oplevelser. Herunder hvordan de forskellige fortidsminder fundanmeldes, og hvad der er god eller mindre god pleje af disse og andre fortidsminder, med hovedvægt på fortidsminder i skovene.

Eftermiddagskaffe omkring kl. 15.30

Kl. 15.55 Afslutning.

 

Pris  incl. kaffe m.brød og kage, Sandwich, øl/vand. I alt pr. person kr.: 360,- 

`

 

 

 

`

Medlemsbrev februar 2020

 

Der udsendes medlemsbrev til alle medlemmer  i sidste halvdel af februar på mail, hvis vi har en mailadresse. Ellers pr. brev.

Generalforsamling UDSAT til senere !

 

 

Hermed indkaldes til Generalforsamling d.26.marts 2020 kl. 16.30 (Efter Temadagen) Med forventet afslutning kl. ca. 18

 

Med følgende dagsorden:

 

Valg af dirigent.

 

Valg af referent.

 

Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,

 

Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.

 

Fastsættelse af kontingent.

 

Behandling af indkomne forslag.(kan være ingen)

 

Valg til bestyrelsen. (de år det er aktuelt)

 

Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

Eventuelt

 

Tilmelding senest 20.3. 2020

 

Efter generalforsamlingen vil der være lidt at køre hjem på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldtidens veje og transportmidler

 

Foredrag  d. 20. maj 2019

 

Museumsinspektør Benita Clemmensen fortalte om, hvordan mennesket i oldtiden tog landet i besiddelse og etablerede trafikale netværk, som bandt de forhistoriske samfund sammen.

 

 

 

I Kastbjerg Ådal har arkæologer fra Museum Østjylland udgravet resterne af 11 veje og vad bygget af træ og sten. En af vejene er 4.600 år gammel og Skandinaviens ældste. Vejene vidner om trafik på stedet helt fra bondestenalderen og op til vikingetiden, ligesom de kan give arkæologerne ny viden om de forskellige vejtyper og -konstruktioner. I udgravningerne i de våde enge er der desuden fundet adskillige sjældne genstande af træ, blandt andet vogndele.

 

 

Med udgangspunkt i dette og andre østjyske fund vil Benita Clemmensen tage os med på rejse tilbage til oldtiden. Vi skal blandt andet på sejltur i en stammebåd på fjorden i jægerstenalderen, hoppe ombord i en oksekærre og køre på de bumpede træ- og stenveje samt stævne ud fra Helgenæs i et vikingeskib.

 

 

              

 

 

 

Formandens beretning 2018

 Formandens beretning til generalforsamlingen 10.april 2018

Fortidsmindeguiden

er nu på over 215 lokaliteter, og der er søgt tilskud til udvidelse af antallet af lokaliteter.

Forbedring af registrering af fortidsminder, herunder (Fortidsminder der endnu ikke er registreret, )

Vi har lokalt i samarbejde med flere kommuner gennemgået fortidsminder og diger for at registrere tilstand, geografisk placering og plejebehov

Forbedring af registrering af diger

I samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og tilsynsmuseer har vi arbejdet med at ajourføre registrering og placering af både fortidsminder og diger

Det har vist sig at der er et stort behov for en gennemgang af registreringerne af både fortidsminder og diger i hele landet.

Kontakt med fagskoler. Der samarbejdes med KU om undervisningsmaterialer om fortidsminder /trusler/pleje

Foredrag. Der arbejdes på at arrangere foredrag. Derom senere.

Skovens dag. Der arbejdes på at tilbyde guidede ture i Århusskovene på skovens dag.

Slots- og Kulturstyrelsen har igangsat et projekt med gennemgang og revision af digeregistrering i hele landet. Det er den enkelte kommune der skal søge om at deltage i projektet, så vi er meget spændt på hvor mange der vil være med. Vi deltager på temadagen d. 30. maj

Tur til september. Lørdag d. 29.9 er der en guidet tur i Hørret skov syd for Århus.

Fredning af køkkenmøddinger. Der arbejdes på at frede nogle få køkkenmøddinger.

Lokal forankring. Som noget nyt arbejder vi på at få bedre lokal forankring. Vi undersøger forskellige muligheder for samarbejde med andre lokale grupper af historisk og/eller arkæologisk interesserede som det vil give mening at samarbejde med for at forfølge foreningens mål.

Fortidsminder og diger der har lidt overlast. Når dette opdages orienteres foreningen og vi sørger for at anmelde og følge op.

Kontrollere og påvirke afgørelser, enkeltsager, lokalplaner m.v. Så længe vi er under 100 medlemmer er det de sager vi tilfældigt opdager vi kan gøre noget ved. Når vi bliver 100 medlemmer bliver vi høringsberettiget, og får dermed automatisk kopi af alle afgørelser.

Sammen med sidste medlemsbrev blev der udsendt en status for aktiviteter i de sidste 10 år, samt ønsker og drømme for fremtiden. Dette kan stadig ses på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen

Jørgen Mejlsø

 

Medlemsbrev 2016 Tema "Hvad er det vi vil?"

 

Formål jfr. foreningens vedtægter:

Foreningens formål er at fremme forståelse og bevaring af Danmarks jordfaste kulturarv gennem aktivt bevarings- og formidlingsarbejde, samt arbejde for at gøre de kulturhistoriske elementer tilgængelige og forståelige for publikum i den udstrækning hensynet til monumenternes bevarelse tillader. Endvidere skal foreningen fremme udbredelse af kendskab til væsentlige historiske traditioner og driftsformer.

Stk. 2. Kulturarv tolkes bredt, men samtidig konkret. Hovedsigtet er at fremme befolkningens generelle viden om elementerne i Danmarks kulturarv, og derved skabe respekt og interesse for bevaring af disse elementer.

Som eksempler kan nævnes:

Fremme af bevaring, pleje og adgang til fredede fortidsminder.

Landsdækkende IT–baseret guide over seværdige og tilgængelige fortidsminder

Landsdækkende oversigt over aktuelle relevante emneudstillinger/særudstillinger m.v. på foreningens hjemmeside.

Arbejde for at kulturrelateret lovgivning har et højt beskyttelsesniveau, og at reglerne håndhæves og administreres konsekvent og homogent.

Målrettet formidling og oplysningsvirksomhed f.eks. på foreningens hjemmeside, ved foredrag og kurser, samt ved indflydelse på udarbejdelse af undervisnings- og informationsmateriale på alle generelle uddannelser og uddannelser med sigte på arealforvaltning.

Hvad gør vi så for at opnå målene:

  

1.      Formidle, fortælle

For at styrke respekten for vores jordfaste kulturarv og dermed viljen til at passe på vores fortidsminder er det vigtigt at vi formidler mest mulig viden til flest mulige personer, unge som ældre, om disse sidste rester der til stadighed overrasker os med ny viden om vores fælles fortid.  

Dette mener vi gøres ved følgende:

Vi vil gerne have en landsdækkende Fortidsmindeguide med op mod 1000 lokaliteter (det er i gennemsnit kun cirka 10 i hver kommune.) Vi henvender os til et bredt publikum med store forskelle i viden om og interesse for fortidsminder.

Vi har nu over 200 lokaliteter. De fleste lokaliteter er oprettet i samarbejde med de enkelte kommuner men der er også en del der er tilknyttet guiden på anden vis.

 Vi arbejder hele tiden med at få oprettet flere lokaliteter, men det er ret kompliceret og et omfattende arbejde for hver lokalitet og det er derfor ressourcekrævende. For det meste er det den enkelte kommune der bærer hele udgiften, og vi er derfor afhængig af at kommunen kan se en fordel i at have lokaliteter på guiden.

Vi vil gerne have at folkeskolerne i større grad inddrager de omkringliggende fortidsminder i undervisningen. Dette for at give eleverne en bedre oplevelse af undervisningen, og for at de tidligst muligt får muligheden for at fatte interesse og forståelse for fortidsminderne. 

Vi har ikke kunnet komme i gang for alvor med dette og håber på at der kommer et eller flere medlemmer med interesse for denne opgave. 

Vi vil gerne have at fagskoler som skovskolen, landbrugsskolerne, jordbrugsteknolog-uddannelsesstederne samt universiteternes jordbrugsuddannelser, i større grad tager både den lovmæssige og de rent praktiske forhold omkring fortidsminder og deres beskyttelse og pleje mere med i undervisningen. Først og fremmest for at alle skal vide hvad lovgivningen på området omfatter, men lige så vigtigt for at alle kan få respekt for vigtigheden af deres tilstedeværelse som en vigtig del af vores identitet.

Vi er repræsenteret i forhold til en af uddannelsesstederne for jordbrugsteknologer, og i forhold til skovskolen, men i det store hele mangler vi at komme i gang for alvor med dette og håber på at der kommer et eller flere medlemmer med interesse for denne opgave. 

Vi vil gerne selv afholde heldagsture, aftenture, gåture, busture m.m., eller deltage/være medarrangør af diverse ture. 

Det sker med lange mellemrum at vi bliver inviteret til at være turleder med fokus på fortidsminder, og nogle få gange har vi selv arrangeret ture.

Vi vil gerne afholde/ være medarrangør af flere ture, og vi vil gerne have flere medlemmer over hele landet der kan være turledere.

Vi vil gerne selv holde foredrag, kurser, temadage m.m., eller deltage/være medarrangør.

Det sker med lange mellemrum at vi bliver inviteret til at holde foredrag med fokus på fortidsminder, og vi har været arrangør/ medarrangør af flere kurser, temadage m.m. 

Vi vil gerne afholde/ være medarrangør af flere foredrag, kurser og temadage , og vi vil gerne have flere medlemmer over hele landet der vil stille op som foredragsholder, kursusleder eller lignende.

Vi vil gerne have en landsdækkende liste over tur- og foredragsholdere på hjemmesiden.

Vi har ikke kunnet komme i gang for alvor med dette og håber på at der kommer et eller flere medlemmer med interesse for denne opgave.

 

2.      Støtte stat og kommuner

Vi vil gerne fremme kvaliteten af arealinformationen. I dag er der en hel del fejl i registreringen af fortidsminder på arealinformation i miljødatabasen. Disse fejl omfatter både fejlafsætninger, manglende information om beskyttelseszone og meget andet. Det er et stort problem for sagsbehandlingen i kommunerne og i kulturstyrelsen at registreringen er så fejlbehæftet at man ikke kan stole på oplysningerne. Det koster mange ressourcer og resulterer af og til i forkerte afgørelser.

Vi er i gang med at rette alle fejl i en kommune, og når dette arbejde er færdigt vil vi forsøge at få andre kommuner og kulturstyrelsen til at samarbejde om at gennemgå og rette fejl i resten af landet. Vi indberetter desuden de fejl vi støder på over hele landet. Du er derfor velkommen til at meddele os de fejl og mangler du skulle støde på over hele landet.

Vi vil gerne fremme kvaliteten af registrering af diger. I dag er der en hel del fejl i registreringen af diger på arealinformation i miljødatabasen. Disse fejl omfatter både fejlafsætninger, registreringer af ikke eksisterende diger, samt rigtig mange diger der fejlagtigt ikke er registreret. Det er et stort problem for både sagsbehandlerne og ejerne af digerne. Ejerne kan på arealinformation forledes til at tro at deres dige ikke er beskyttet og derfor fjerne det, med et efterfølgende krav om reetablering til følge, eller bevare noget som ikke er bevaringsværdigt/beskyttet. Dertil kommer at den mangelfulde registrering ikke giver nogen fornemmelse af hvordan et ulovligt fjernet dige har set ud og derfor må skønne (sjusse sig til) hvordan det retablerede dige skal se ud.

Vi har i samarbejde med en kommune og Kulturstyrelsen gennemført et pilotprojekt med registrering af diger i et enkelt sogn, og arbejder sammen med Kulturstyrelsen på at det kan foranledige at der over hele landet igangsættes lignende registreringer.  

 

3.      Kontrollere og påvirke afgørelser

Vi vil gerne have mulighed for at følge med i hvad der gives dispensation til i forhold til fortidsminder og beskyttede diger. Som det er lige nu har myndigheder ikke pligt til at orientere Danmarks Kulturarvs Forening når der træffes afgørelser i forbindelse med fortidsminder og beskyttede diger. Når vi kommer op på i alt 100 medlemmer eller mere har vi mulighed for at forlange kopi af alle ovennævnte afgørelser, hvilket vi naturligvis vil gøre, da det giver os mulighed for at holde øje med om der administreres efter reglerne. Med den erfaring vi har med afgørelser indenfor dette sagsområde, ved vi at der ofte sker afgørelser der ligger udenfor normal praksis, og som ikke bliver påklaget af de klageberettigede. Det håber vi naturligvis at få mulighed for at gøre bedre. 

 Det vi gør lige nu er at prøve at holde øje med hvad vi (tilfældigt) støder på, og så reagere hvis vi opdager noget vi ikke finder i orden. Det er en ret utilfredsstillende arbejdsform, og ikke særlig rationel eller retfærdig. Derfor håbe vi på snart at nå op på de 100 medlemmer.

Her har vi brug for hjælp fra alle medlemmer der har mulighed for at finde et eller flere medlemmer. Vi har fastholdt kontingentet for almindelige medlemmer på kroner 195,- og har nedsat det årlige kontingent for medlemmer der bor sammen, studerende eller pensionister til kun kroner 95,-

4.      Opspore og registrere nogle af de ca. 5000 manglende fortidsmindelokaliteter

Vi vil hjælpe med at finde de fortidsminder der endnu ikke er registreret, men som burde være det. Det drejer sig især om fortidsminder beliggende i skov, om mere eller mindre ”ukendte” voldsteder, men også almindelige gravhøje i det åbne landskab som blot endnu ikke har fået fredningsnummer. 

Vi anmelder allerede en del til Kulturstyrelsen, men alle der ser et fortidsminde som ikke findes på arealinformation i miljødatabasen er meget velkommen til at give os meddelelse derom så vi kan foretage det videre fornødne. Landets museer, men også Danmarks Kulturarvs Forening kan anmelde fortidsminder og fund til Kulturstyrelsen.

Vi vil hjælpe med at finde de steder der fejlagtigt mangler oplysning om 100 m.-zone, eller andre mangler. Der er desværre stadig en del fortidsminder der afgiver 100 m.-zone, men hvor denne zone ikke fremgår af arealinformation i miljødatabasen. Dette kan være virkeligt fatalt, da det ikke giver sagsbehandleren den rette advarsel om at der er ovennævnte beskyttelse. Det at der er en fejl i registreringen fjerner ikke pligten til at overholde loven, og der kan derfor senere forlanges fysisk lovliggørelse, hvilket vil sige at tingene skal bringes tilbage til tidligere tilstand.

Vi har ikke kunnet komme i gang for alvor med dette og håber på at der kommer et eller flere medlemmer med interesse for denne opgave. 

Fredning af køkkenmøddinger har i mange år været et fokuspunkt hos Kulturstyrelsen, men på trods af det, er der de sidste ca. 25 år kun blevet fredet ganske få. På grund af deres sårbarhed og store værdi, finder vi det som en vigtig opgave at medvirke til at øge antallet af fredede køkkenmøddinger.

Vi har prøvet at kommunikere med Kulturstyrelsen om hvordan vi kan medvirke, men der er ikke kommet så meget ud af det endnu. Vi har desuden kontakt med ejere af nogle få køkkenmøddinger for at undersøge muligheden for at få køkkenmøddingerne fredet ad frivillighedens vej. Det vides ikke om det lykkes, men også her vil det være dejligt hvis et eller flere medlemmer har lyst og tid til at deltage i denne opgave.

5. Opspore og anmelde skader på fortidsminder eller beskyttede diger

Vi vil hjælpe med at finde de fortidsminder der har lidt overlast, og sørge for at anmelde det. Det er en opgave der er afhængig af at flest muligt har fokus på hvad der er tilladt i forhold til fortidsminder, og hvad der ikke er tilladt.

Vi anmelder allerede nogle få til Kulturstyrelsen, men alle der ser et fortidsminde der har lidt overlast er meget velkommen til at give os meddelelse derom så vi kan foretage det videre fornødne. 

Vi er ud over egne observationer afhængig af at især medlemmer af Danmarks Kulturarvs Forening, men også andre anmelder mistænkelige forhold. 

Vi vil hjælpe med at finde de diger der har lidt overlast, og sørge for at anmelde det. Det er en opgave der er afhængig af at flest muligt har fokus på hvad der er tilladt i forhold til fortidsminder, og hvad der ikke er tilladt.

Vi anmelder allerede nogle få til Kulturstyrelsen, men alle der ser et dige der har lidt overlast er meget velkommen til at give os meddelelse derom så vi kan foretage det videre fornødne. Vi er ud over egne observationer afhængig af at især medlemmer af Danmarks Kulturarvs Forening, men også andre anmelder mistænkelige forhold.

Til toppen

Opdateret "Værn om fortidsminderne"-folder

Maj 2014
Danmarks Kulturarvs Forening har opdateret informationsfolderen "Værn om fortidsminderne". Hent den nye folder ved at klikke på billedet i højrespalten.

De danske kommuner tilbydes en tilrettet udgave med eget logo ved henvendelse til foreningen.

 

ADVARSEL om unøjagtig registrering af fredede fortidsminder

Der gøres hermed opmærksom på at en del af de registreringer af fredede fortidsminder der i dag er tilgængelige for offentlige myndigheder og for private er behæftede med fejl.

Der gøres samtidig opmærksom på at det er de faktiske forhold i terrænnet der skal ligge til grund for afgørelser, hvilket sætter de offentlige myndigheder i en meget svær situation, med en meget tidkrævende sagsbehandling til følge.

Der foretages i øjeblikket en gennemgang af udvalgte lokaliteter for at afdække omfanget og arten af fejl, samt vurdering af mulighederne for rettelse.

Revision af digeregistrering

Danmarks Kulturarvs Forening gennemfører i øjeblikket et pilotprojekt med registrering af diger for at afdække muligheder og vanskeligheder ved en sådan gennemgang.

Arbejdet sker i samarbejde med Kulturstyrelsen og en kommune, og omfatter et enkelt sogn.

 

.

Fortidsminde-lokaliteter september 2012

Nye lokaliteter på fortidsmindeguiden

Der er igen kommet nye fortidsminder på www.fortidsmindeguide.dk

Der er nu i alt 136 fortidsminder fordelt på 12 kommuner, og der er flere på vej. 

God fornøjelse !

 

Ny folder: Værn om fortidsminderne

Folderen "Værn om fortidsminderne" er blevet revideret og genudgivet af DAKUA.

Den nye folder kan downloades her fra hjemmesiden - klik på folderen i højre spalten. Folderen kan også rekvireres ved henvendelse til foreningen.

Folderen er bygget over den tidligere folder af samme navn, som en del amter udgav for en del år tilbage til brug for oplysningsarbejdet om fortidsminderne. Den ligger nu i et nyt layout, og hver enkelt kommune tilbydes frit at anvende den med sit eget logo. Kommunen skal blot indsende sit logo til foreningen.

Over en fjerdedel af kommunerne har allerede benyttet sig af denne service - både til brug på kommunale hjemmesider, til print som bilag i forbindelse med sagsbehandling og som trykt folder til almindeligt oplysningsarbejde. 

 

Ny hjemmeside

18. juli 2008

Danmarks Kulturarvs Forening har fået ny hjemmeside.

Det er med stor glæde vi nu kan præsentere en ny og forbedret hjemmeside, og vi vil opfordre dig til gå på opdagelse. Hvis der er fejl eller mangler vil vi naturligvis gerne vide det, ligesom vi meget gerne modtager nye ideer til forbedringer.

God fornøjelse.

Medlemskampagne

Samtidig skydes en kampagne i gang for at få flere medlemmer.
Formålet med at være medlem i Danmarks Kulturarvs Forening vil for de fleste være at støtte en god sag.
De medlemmer der indtil nu har meldt sig ind er grundlaget for at vi har kunnet præsentere denne hjemmeside, har kunnet oprette en ny landsdækkende fortidsmindeguide, og har opbygget foreningen.

Ved at få flere til at støtte arbejdet gennem et medlemsskab vil der blive flere ressourcer til at opfylde foreningens målsætning.
Det er naturligvis ekstra godt når medlemmerne også deltager aktivt i løsningen af de mange opgaver der er i foreningen, men begge slags medlemmer er meget velkomne.

Hjælp gerne med til at foreningen vokser. Hent hvervefolder HER.

 

Danmarks KulturarvsForening - Vesterheden 87 - 8800 Viborg - Tlf: 30 89 19 48 - jm@Opdater venligst din browser!kulturarvsforening.dk